Warning: "continue 2" targeting switch is equivalent to "break 2". Did you mean to use "continue 3"? in /home/html/agerit.savana-hosting.cz/public_html/emistr.cz/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue 2" targeting switch is equivalent to "break 2". Did you mean to use "continue 3"? in /home/html/agerit.savana-hosting.cz/public_html/emistr.cz/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2862
Měřák spotřeby návod a příklad použití | eMISTR
0

Měřák spotřeby - příklady použití a návod

Platný od 1.12.2022

popis měření spotřeby kávovaru a vyrobených káv

Měřič spotřeby se zapojí před přívodní kabel kávovaru a vynulovaly se čítače dle návodu.  Pokud čítače nevynulujete, je potřeba si poznačit počáteční stav celkové spotřeby.

Výpočet

Z přiloženého snímku je patrné , že kávovar má spotřebuje při výrobě kávy 1243 W 

A to po dobu 23-29 sekund =  9,66 Wh  = 0,01 kWh 

1243W*28 sekund / 60= 580Wminut (Wattů za minutu) = 580 / 60 minut  = 9,66 Wh (Watt hodin)

Za den kávovar spotřeboval v naší firmě 0,21 kWh 

Z toho krásně vypočteme, že vyrobíme 20 káv denně + 1 čištění.  

Po dobu testu jsme spotřebovali 14,75 kWh = cca 1400 káv za 3 měsíce v dnešních cenách cca 0.1 Kč /kávu. 


To vše zjištěno tímto jednoduchým, ale velice účinným měřákem.  


Toto zařízení zaznamenává spotřebovanou elektrickou energii a dokáže vypočítat finanční náklady. Nesmí být vystaveno přetížení, jinak hrozí jeho zničení. Používání je povoleno pouze v interiérech a suchém prostředí. Venkovní použití je přísně zakázáno! Vždy respektujte pokyny a údaje na identifikačním štítku připojeného spotřebiče. Použití zařízení jiným než výše popsaným způsobem může vést k jeho zničení a může být spojeno s riziky, jako jsou zkrat, požár, úraz elektrickým proudem apod. Zařízení nesmí být přestavováno nebo upravováno.

Technické parametry 

Pracovní podmínky 

napětí: AC 230VAC/50Hz

max. zátěž: 3680W/16A

měřicí rozsah: 2W-3680W

odchylka měření: ± 2%

rozsah měření napětí: 200-276V/50Hz

pracovní teplota: 0-50°C

rozsah měření elektrické energie 0,0-9999,9kWh

rozsah měření proudu 0,005mA – 16A

Nastavení nákladů

Stiskněte tlačítko „MODE“ po dobu tří vteřin, rozbliká se nastavovaná hodnota nákladů. Symbol (€) reprezentuje obecnou měnu. Krátkým stiskem tlačítka „MODE“ přepínáte mezi jednotlivými číslicemi a tlačítkem „UP“ měníte jejich hodnoty. V případě, že po dobu 10s nedojde k aktivaci žádného tlačítka, přejde zařízení do standardního režimu s aktuálně nastavenými hodnotami. Po ukončení nastavovaní stiskněte tlačítko „MODE“ po dobu tří vteřin a přejdete do standardního módu. Nyní je zařízení připraveno k výpočtu nákladů v režimu jednotného tarifu.

Reset V případě, že by byly zobrazovány abnormální hodnoty měřených veličin, nebo by tlačítka přestala reagovat na ovládání, restartujte přístroj přidržením tlačítka reset. Všechny údaje budou resetovány a přístroj je opět připraven k měření.

Zobrazení v případě přetížení

Pokud celkový odebíraný výkon překročí maximální přípustnou hodnotu 3680W, rozbliká se na displeji nápis „OVERLOAD“ a tím upozorní na tuto situaci uživatele.

Zobrazení hodnot

Z výchozí obrazovky krátkými stisky tlačítka „MODE“ zobrazíte informace v následujícím pořadí: aktuální spotřebovávaná energie (W)->aktuální hodnota napětí (V) ->celková spotřeba (kWh) -> celkové náklady(€) -> nastavená cena za kWh (€).

Celkový rozsah měření spotřeby elektrické energie: 0.000kWh – 9999kWh

Celkový rozsah nákladů: 0.00 - 9999€

Rozsah nastavení ceny za kWh: 00.00€/kWh – 99.99€/kWh  Rozsah aktuální spotřeby 0.0W – 9999W

Bezpečnostní pokyny

Výrobce neodpovídá za škody na majetku či zdraví osob způsobených nesprávným zacházením nebo nedodržením bezpečnostních pokynů! V takových případech budou jakékoliv záruční reklamace neplatné. 

Zkontrolujte, že zemnící kolík není poškozen – jeho přerušení může znamenat smrtelné nebezpečí v případě poruchy zařízení.

Toto zařízení není hračkou a nepatří do rukou dětí.

Zařízení může být připojeno pouze k přezkoušeným a chráněným kontaktům 220-250V střídavého napětí o frekvenci 50Hz (16A).

Připojená zátěž nesmí překročit 3680W/16A

Doporučená pracovní teplota se pohybuje v rozmezí 0 a +50°C. Vyšší teploty, zejména během měření vyšších zátěží, mohou způsobit přehřátí a následně trvalé poškození zařízení.

Neprovozujte zařízení za nepříznivých okolních teplot a v prostředí hořlavých plynů, výparů a prachu.

Z bezpečnostních důvodů zařízení nikdy neprovozujte v mokrém nebo vlhkém prostředí.

Při čištění a údržbě musí být zařízení odpojeno od všech zdrojů elektrického napětí. Zařízení obsahuje kondenzátory, které zůstávají nabity, i když je přístroj od všech napěťových zdrojů odpojen.

Při použití ve školách, školících zařízeních, zájmových a svépomocných dílnách musí provoz měřících zařízení podléhat dozoru kvalifikovaného personálu.

V komerčních institucích zajistěte dodržování předpisů pro preventivní ochranu vzhledem k elektrickým instalacím.  Nevkládejte do zařízení jehly, kovové nebo jakékoliv jiné předměty.

Zjistíte-li, že používání zařízení není nadále bezpečné, vyřaďte jej z provozu a zajistěte proti náhodné aktivaci. Používání není bezpečné, pokud je zařízení viditelně poškozeno, jestliže nepracuje správně, bylo-li skladováno po delší dobu za nepříznivých podmínek nebo vystaveno velkému namáhání / tlakům během přepravy.

Údržba

Provádějte pravidelnou kontrolu zařízení.

K čištění přístroje a LCD displeje používejte pouze suchý a měkký hadřík. Nepoužívejte žádná rozpouštědla.

Nikdy nevystavujte přístroj působení vody, extrémním teplotám a jinému nevhodnému prostředí.  Údržbu a opravy může provádět pouze způsobilý pracovník.